Sumbangan Pendidikan dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa: Perspektif Islam

Ahmad Munawar Ismail, Noranizah Yusuf Noranizah Yusuf

Abstract


ABSTRAK: Pendidikan berupaya memelihara dan memancarkan nilai-nilai asas sesebuah masyarakat; dan begitu juga sebaliknya, pendidikan boleh menjadi punca kekeliruan dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan dapat membantu pertumbuhan sahsiah dan menyemai jati diri seseorang individu. Artikel ini bertujuan membincangkan pendidikan dalam Islam dan peranannya dalam memperkasakan tamadun sesebuah bangsa. Pendidikan Islam mempunyai kekuatannya yang tersendiri kerana dengannya kita berupaya meletakkan asas yang kukuh dalam pembinaan tamadun manusia yang cemerlang dalam aspek duniawi juga ukhrawi. Dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat yang mengutarakan aspek pendidikan dalam pembinaan tamadun manusia, bahkan penurunan Al-Qur’an itu sendiri bermatlamat untuk mendidik manusia. Begitu juga dengan Hadith dan Sunnah Rasulullah, banyak daripada riwayat-riwayat Baginda yang menjurus kepada kepentingan pendidikan dalam memperkasakan tamadun ummah, dan dikuatkan lagi dengan beberapa contoh tindakan yang Baginda laksanakan dalam menggalakkan umat Islam untuk mencintai ilmu pengetahuan.

Kata-kata kunci: Pendidikan, Al-Qur’an, Al-Sunnah, contoh pendidikan Islam, dan memperkasa tamadun bangsa.

About the Authors: Dr. Ahmad Munawar Ismail ialah Pensyarah di Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia), Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia; dan Noranizah Yusuf ialah Pelajar Sarjana di Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM. Mereka boleh dihubungi di alamat emel: munawar@ukm.my and alfaizah_87@yahoo.com

How to cite this article? Ismail, Ahmad Munawar & Noranizah Yusuf. (2012). “Sumbangan Pendidikan dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa: Perspektif Islam” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.5, No.1 [Mei], pp.107-122. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 1979-0112.

Chronicle of article: Accepted (March 10, 2012); Revised (April 20, 2012); and Published (May 20, 2012).


Full Text:

PDF

References


Ahmad, Kurshid. (1975). Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: ABIM [Angkatan Belia Islam Malaysia].

Alavi, Hamid Reza. (2008). “Nearness to God: A Perspective on Islamic Education” dalam The Religious Education Association, Vol.103, No.1 [January-February].

al-Kattani, Abd al-Hay. (t.t.). Nizam al-Hukumah al-Nabawiyyah al-Musamma bi al-Taratib al-Idariyyah. Lubnan: Dar al-Kitab al-Arabi.

Ashaari, Mahyuddin. (2001). “Pendidikan Al-Quran Menjana Keupayaan Berfikir” dalam Jurnal Pendidikan Islam, Jil.9, Bil.4 [November].

Ashraf, S.H. (1985). New Horizons in Muslim Education with a Foreword by Syed Hossein Nasr. Cambridge: Hodder and Stoughton, the Islamic Academy.

Azmi Jasmi, Kamarul & Ab Halim Tamuri. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Johor Bahru: Penerbit UTM [Universiti Teknologi Malaysia].

Bakar, Ismail. (1999). Sejarah Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Chabib Thoha, H.M. (1996). Kapita Selekta Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DBP [Dewan Bahasa dan Pustaka]. (2007). Kamus Dewan. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dewey, John. (1930). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: The MacMillan Company.

Halsted, J. Mark. (2004). “An Islamic Concept of Education” dalam Comparative Education, Vol.40, No.4 [November], ms.517-529.

Hashim, Rosnani. (2006). “Falsafah Penyelidikan Pendidikan dari Perspektif Islam: Konsep dan Matlamat” dalam Jurnal Pendidikan Islam, Jil. 12, Bil. 1 [Julai].

Ishak, Abdullah. (1995). Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jaafar, Zainuddin. (2003). “Matlamat dan Fungsi Penubuhan Institusi Pengajian Islam” dalam Suzalie Mohamad [ed]. Memahami Isu-isu Pendidikan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: IKIM [Institusi Kebajikan Islam Malaysia].

Khaldun, Ibn. (2000). Mukaddimah Ibn Khaldun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Terjemahan.

KPM [Kementerian Pendidikan Malaysia]. (1988). Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah dan Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Langgulung, Hassan. (1986). Pengenalan Tamadun Islam dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Langgulung, Hassan. (2001). “Islamisasi Pendidikan dari Perspektif Metodologi” dalam Jurnal Pendidikan Islam, Jil.9, Bil.3, ms.17-32.

Mohd Hashim, Omar. (1988). “Kata Alu-aluan”. Ucapan semasa Kongres Pendidikan Negara di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 17 Mac.

Naquib al-Attas, Syed Muhammad. (1979). “Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims in Educations” dalam Syed Muhammad Naquib al-Attas [ed]. Aims and Objectives of Islamic Education. London: Hodder & Stoughton, ms.19-47.

Naquib al-Attas, Syed Muhammad. (1992). Tujuan dan Objektif Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, diterjemah oleh Samsudin Jaapar.

Nor Wan Daud, Wan Mohd. (1990). “Budaya Ilmu sebagai Asas Pembangunan Tamadun” dalam Jurnal Pendidikan Islam, Jil.3, Bil.1, ms.51-67.

Pimpinan ar-Rahman. (t.t.). Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur, Malaysia: Darul Fikir Sdn. Bhd.

Rahman, Amir A. (1990). Pengantar Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Reza, Syahrul. (2008). “Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun: Suatu Kajian terhadap Elemen-elemen Kemasyarakatan Islam”. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Pulau Pinang: USM [Universiti Sains Malaysia].

Shadid, Muhammad. (1994). Metodologi Al-Quran dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri, diterjemah oleh Osman Khalid.

Shalaby, Ahmad. (1954). History of Muslim Education. Beirut: Dar al-Kasyaf.

Simpson, J.A. & E.S.C. Weiner. (1989). The Oxford English Dictionary, Volume 5. Oxford: Clarendon Press, 2nd edition.

Thaiibul Mas’udil Banjaari, Al-Syeikh Husin Nasir Muhammad. (2008). Mengenali Jalan Beriman kepada Allah Taala (Tuhan al-Majid). Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, penyusun Amdan Hamid.

Yahya Ibrahim, Awang. (2004). Ilmu Pengetahuan dan Tujuan Pendidikan Mengikut Pandangan Islam. Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam: Pusat Dakwah Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Yusuf Ahmad, Mohd. (2002). Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Yusuf Ahmad, Mohd. (2004). Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya], cetakan ke-2.
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.