Pengaruh Tafsir al-Baghawi dalam Tafsir Nur al-Ihsan: Satu Pendekatan Genetik

Mohd Sholeh Sheh Yusuff

Abstract


IKHTISAR: Tafsir Nur al-Ihsan merupakan sebuah karya dalam bidang tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Syeikh Muhammad Sa’id bin Umar. Namun, pengarang tidak menyatakan sumber rujukannya dengan konvensi dalam menghasilkan karya ini. Hal tersebut telah mengelirukan masyarakat mengenai kesahihan tafsiran-tafsiran ayat Al-Quran yang telah dibuat olehnya. Oleh itu, objektif utama penyelidikan ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan mengesan teks asal yang bersumberkan daripada Tafsir al-Baghawi, yang digunakan oleh pengarang dalam menghasilkan Tafsir Nur al-Ihsan; di samping memperlihatkan bagaimana teks itu dipetik oleh pengarang. Proses menganalisis Tafsir Nur al-Ihsan akan menggunakan pendekatan genetik yang dikembangkan oleh pakar-pakar bahasa dan sastera dalam mengkaji teks asal tersebut. Dapatan analisis membuktikan bahawa Syeikh Muhammad Sa’id bin Umar telah mengaplikasi lima cara ambilan teks yang dipetik daripada Tafsir al-Baghawi ketika menghasilkan karyanya, iaitu: (1) menukil teks secara sejajar; (2) menukil teks secara abstrak; (3) menggugurkan sebahagian kalimah yang terdapat dalam teks yang diambil daripada Tafsir al-Baghawi; (4) menambah huraian dalam teks yang diambil; dan (5) menyanggah sebahagian teks yang dirujuk.

KATA KUNCI: Tafsir Nur al-Ihsan, Tafsir al-Baghawi, Syeikh Muhammad Sa’id bin Umar, pendekatan genetik, membuat bandingan, dan sumber rujukan asal.

ABSTRACT: “The Impact of Tafsir al-Baghawi towards the Tafsir Nur al-Ihsan: The Genetic Approach”. Tafsir Nur al-Ihsan is a book in the field of Quranic exegesis written by Syeikh Muhammad Sa’id bin Umar. However, there is a huge amount of denunciation done towards the book by the community due to the lack of clear resources in translating the verses of the Al-Quran. Causing confusion among the community on the legality of the translation done in the book. Therefore, the main objective of this research is to study and detect the original resources of the writer in the Tafsir Nur al-Ihsan, and expressing how the sources are taken from the Quranic verses. The analysis of Tafsir Nur al-Ihsan used the genetic approach which was developed by experts of language and literature in studying the origin of the resources. The result of the analysis proved that Syeikh Muhammad Sa’id bin Umar implemented five methods: (1) which the text were referenced from Tafsir al-Baghawi while finishing his work which is quoting the text; (2) writing an abstract; (3) removal of some of the words; (4) adding explanation; and (5) refuting part of the text.

KEY WORD: Tafsir Nur al-Ihsan, Tafsir al-Baghawi, Syeikh Muhammad Sa’id bin Umar, genetic approach, comparison, and reference.

About the Author: Mohd Sholeh Sheh Yusuff ialah Pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM (Universiti Sains Malaysia), Pulau Pinang, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi dengan alamat emel: abuiffah@ymail.com

How to cite this article? Sheh Yusuff, Mohd Sholeh. (2014). “Pengaruh Tafsir al-Baghawi dalam Tafsir Nur al-Ihsan: Satu Pendekatan Genetik” in SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Vol.2(2), September, pp.155-170. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808.

Chronicle of the article: Accepted (May 16, 2014); Revised (July 20, 2014); and Published (September 24, 2014).


Full Text:

PDF

References


Abdul Aziz, Sohaimi. (2001). Kesusasteraan Bandingan: Perkembangan dan Pendekatan Praktis. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Abdul Rahman, Abdul Razak. (2010). “Mengenali Tuan Haji Saaid Mufti Ulama Tersohor di Alam Melayu”. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Ulama Melayu di Dewan Seminar, Masjid Sultan Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Ahmad, Ali. (1988). “Pengajian Kesusasteraan: Beberapa Pendekatan Ekstrinsik” dalam Hamzah Hamdani [ed]. Konsep dan Pendekatan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Baghawi, Muhy al-Sunnah Abu Muhammad al-Husayn bin Mas’ud. (1409 H/1988 M). Tafsir al-Baghawi. Al-Riyad: Dar Tayyibah.

al-Subhan Wa’iz, Muhib al-Din bin ‘Abd. (1427 H). Al-Tarbiyyah al-Qur’aniyyah wa Atharuhu ‘Ala al-Fard wa al-Mujtama’. Makkah al-Mukarramah: Jami’at Um al-Qura.

Basmeih, Abdullah. (2000). Tafsir Pimpinan al-Rahman. Kuala Lumpur: Darulfikir.

Bukhari Lubis, Muhamad. (1994). “Pendekatan Genetik dalam Kesusasteraan Bandingan: Beberapa Pengantar Awal” dalam Jaafar Husin [ed]. Pengantar Kesusasteraan Bandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Endraswara, Suwardi. (2011). Metodologi Penelitian Sastra Bandingan. Jakarta, Indonesia: Penerbit Caps.

Ismi bin Mat Taib, Muhammad. (2003). “Israiliyyat dalam Tafsir: Kajian terhadap Kitab Nur al-Ihsan, Karya Haji Muhammad Sa’id bin ‘Umar”. Disertasi Sarjana Pengajian Islam Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: UM [Universiti Malaya].

‘Itr, Nur al-Din. (1996). Ulum al-Qur’an al-Karim. Damsyik: Matba’at al-Sabah.

Junus, Umar. (1996). Teori Moden Sastera dan Permasalahan Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mujizah. (2012). Metasastra. Bandung, Indonesia: Alqa Print.

Nazri Ahmad, Mohd. (2004). Isra’liyyat: Pengaruh dalam Kitab Tafsir. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Rajab, Zamri & Kaseh Abu Bakar. (2011). “Penggunaan Shahid Al-Qur’ān dalam Kitab Sharh Ibn Aqīl dan Sharh Qatr Al-Nadā wa Bal al-Sadā Bab al-Marfu’at: Satu Kajian Bandingan” dalam GEMA Online: Journal of Language Studies, 11(2), ms.83-98.

Razak Hj Othman, Abdul. (2012). “Tafsir Nur al-Ihsan: Satu Pengenalan” dalam Temubual [majalah]. Kuala Lumpur: 07 Julai.

Ronidin. (2011). “Malin Kundang, Ibunya Durhaka” dalam Lingua Didaktika, Vol.4, No.2, ms.114-125.

Said bin Umar, Muhammad. (1391 H/1970 M). Tafsir Nur al-Ihsan. Fatani, Thailand: Matba’ah bin Halabi.

Sadi Hutomo, Suripan. (1993). Merambah Matahari: Sastra dalam Perbandingan. Surabaya, Indonesia: Penerbit Gaya Masa.

Shaw, J.T. (1990). “Keberhutangan Kesusasteraan dan Kajian Sastera Bandingan” dalam Newton P. Stallknecht & Horst Frenz [eds]. Sastera Perbandingan: Kaedah dan Perspektif. Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sheh Yusuff, Mohd Sholeh. (2013a). “Bacaan Intertekstual Teks Fadilat dalam Tafsīr Nūr al-Iḥsān” dalam Jurnal Usuluddin, 37, ms.33-55.

Sheh Yusuff, Mohd Sholeh. (2013b). “Tafsir Nur al-Ihsan by Syeikh Muhammad Sa’id: An Intertextual Reading” dalam International Journal of Humanities and Social Science, Vol.3, No.10, ms.164-171.

Sitepu, Gustaf. (2009). Strukturalisme Genetik Asmaraloka. Medan, Indonesia: Penerbit USU [Universitas Sumatera Utara] Press.

Wan Abdullah, Wan Nasyrudin. (2008). “Tafsir Tarjuman al-Mustafid: Kajian Intertekstualiti”. Tesis Doktor Falsafah Pengajian Islam Tidak Diterbitkan. Kuala Lumpur: UM [Universiti Malaya].

Zaim bin Ismail, Mohd Nazimi. (2010). “Kajian Takhrij Hadith dalam Tafsir Nur al-Ihsan”. Disertasi Sarjana Sastera Tidak Diterbitkan. Pulau Pinang: USM [Universiti Sains Malaysia].

Zein Sinar, T. Thyrhaya. (2003). “Pancaran Filosofis Rabindranath Tagore dan Hinduisme pada Sanusi Pane: Satu Pendekatan Genetik” dalam Studia Kultura, No.3, Thn.2, ms.211-228.