Kesejarahan Ajaran Sifat 20 di Alam Melayu

Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan

Abstract


IKHTISAR: Ramai ulama Islam yang terkemudian mencampurkan penulisan akidah dengan ilmu falsafah. Percampuran ini menimbulkan kesamaran tentang fahaman akidah Tauhid. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, Al-Imam al-Sanusi memperkenalkan ajaran Sifat 20 menerusi penulisan Umm al-Barahin dan menjadi pilihan bagi kebanyakan ulama di pusat-pusat pengajian Islam. Bilakah munculnya ajaran tersebut di alam Melayu? Artikel ini cuba memecahkan persoalan tersebut. Sehubungan dengan itu, objektif artikel ini adalah untuk mengkaji kesejarahan ajaran Sifat 20 di alam Melayu. Bagi mencapaikan objektif tersebut, kajian ini menggunakan analisis kandungan melalui data perpustakaan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ajaran Sifat 20 telah muncul kali pertama di utara Afrika pada abad ke-15 M (Masehi) dan tersebar kemudiannya ke alam Arab. Pada abad ke-17 M, ia telah terdedah pada alam Melayu melalui penulisan beberapa orang ulama, antaranya Ahmad bin Aminuddin Qadhi, Al-Syaikh Nur al-Din al-Raniri, dan Syeikh Abdul Rauf Singkil. Pada abad ke-18 M, penulisan Sifat 20 Umm al-Barahin mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Malayu oleh Syeikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi, diikuti dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, dan disebar-luas kemudiannya oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani pada abad ke-19 M.

KATA KUNCI: Sifat 20, kesejarahan, “Umm al-Barahin”, Al-Imam al-Sanusi, pusat pengajian Islam, dan alam Melayu.

ABSTRACT: This paper entitled “An Historical Account on the Teachings of the 20 Attributes in the Malay World”. Many of the late Islamic scholars writings mixed faith with philosophy. This mixing had created ambiguity on the notion of the belief in the unity of God. In order to address these problems, Al-Imam al-Sanusi introduced the teachings of the 20 Attributes of Allah through his book Umm al-Barahin which became the choice materials for many scholars in Islamic studies centers. When did these teachings emerge in the Malay world? This paper, thus, makes an attempt to resolve the issue. Accordingly, the objective of this paper is to examine the historical account on the teachings of the 20 Attributes of Allah in the Malay world. To achieve the objective, this study used content analysis through library data. The research findings showed that the teachings on the 20 Attributes of Allah first appeared in northern Africa in the 15th century and later spread to the Arab world. In the 17th century, it was exposed to the Malay world through the writings of some scholars, such as Ahmad bin Aminuddin Qadhi, Al-Syaikh Nur al-Din al-Raniri, and Syeikh Abdul Rauf Singkil. In the 18th century, the 20 Attributes of Allah in Umm al-Barahin begun to be translated into the Malay language by Sheikh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin al-Asyi, followed by Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani which was widespread later by Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani in the 19th century.

KEY WORD: 20 Attributes, historical account, Umm al-Barahin”, Al-Imam al-Sanusi, Islamic studies center, and Malay world.

About the Author: Dr. Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan ialah Dekan Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, 33000 Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi dengan alamat emel: masakaree@kuisas.edu.my dan mohdsyukri_nikwan@yahoo.com

How to cite this article? Syukri Nik Wan, Masakaree Ardae @ Nik Muhammad. (2014). “Kesejarahan Ajaran Sifat 20 di Alam Melayu” in SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Vol.2(1), Maret, pp.51-64. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808, ISSN 2302-5808.

Chronicle of the article: Accepted (January 17, 2014); Revised (February 17, 2014); and Published (Maret 24, 2014).


Full Text:

PDF

References


Abbas, K.H. Sirajuddin. (1975). Tabaqat al-Syafi‘iyah, Ulama Syafi‘i, dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.

Abbas, K.H. Sirajuddin. (1978). I’itiqad Ahlussunnah wal-Jama’ah. Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd., edisi ke-4.

Abd Majeed, Abd Rahman. (2013). Misteri & Keajaiban Sifat 20: Kelebihan & Penghayatannya. Selangor: Pustaka Ilmi.

‘Abduh, Al-Syaikh Muhammad. (1979). Risalah Tauhid. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, terjemahan K.H. Firdaus A.N., edisi ke-7.

Abdul Kadir, Abdullah bin. (1970). The Hikayat Abdullah. Hongkong: Oxford University Press, terjemahan A.H. Hill.

Abdullah al-Fatani, Syeikh Daud bin. (t.th.). Al-Durr al-Thamin fi Bayan ‘Aqa’id al-Mu’minin. Pulau Pinang: Penerbit Almuarif.

Abu, Noraine. (2001). Sifat 20: Ke Arah Memahami ‘Aqidah Ahli Sunah wal-Jama‘ah. Selangor: Pustaka Ilmi, edisi ke-4.

al-‘Arif, ‘Abd Allah. (1994). “Bahr al-Dahut (Lahut): Al-Kitab fi al-Bayan al-Alif” dalam Mahayudin Haji Yahaya [ed]. Naskhah Jawi: Sejarah dan Teks, Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, terjemahan, ms.89-97.

Al-Qur’an al-Karim. (1413 H). Madinah al-Munawwarah: Mujamma‘ Khadim al-Haramayn al-Syarifayn al-Malik Fahd li Tiba‘ah al-Mushaf al-Syarif.

al-Raniri, Nur al-Din. (1955). “Hujjah al-Siddiq li D‘fi al-Zindiq” dalam P. Voorhoeve [ed]. Twee Maleise Geschriften van Nuruddin Ar-Raniri. Leiden: E.J. Brill, ms.1-27.

al-Sanusi, Al-Imam Muhammad bin Yusuf. (t.th.a). Matn al-Sanusiyyah. Patani: Dar al-Tiba‘ah al-Islamiyyah.

al-Sanusi, Al-Imam Muhammad bin Yusuf. (t.th.b). “Syarh Umm al-Barahin” dalam Al-Dusuqi [ed]. Al-Dusuqi ‘ala Umm al-Barahin. Bangkok: Muhammad Nahdi wa Awladah, ms.2-238.

al-Syafi‘i, Al-Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Idris (t.th.). “Al-Fiqh al-Akbar” dalam Kaukab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyyah, ms.7-35.

Alyahya. (1991). Dua Puluh Sifat Allah. Selangor: Citra Publishing Sdn. Bhd.

Ambak bin Haji Ismail, Haji Abdul Aziz. (1991). “Sumbangan Syeikh Daud al-Fatani dalam Akidah di Nusantara”. Kertas kerja yang disampaikan dalam Nadwah Ilmiyah Tokoh Ulama’ Peringkat Kebangsaan (Syeikh Daud Abdullah al-Fatani), kali ke-4, anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Akademic Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 17-19 Disember, ms.55-116.

Awwam al-Da‘alaji al-Sapanjanji al-Fatani, Ismail bin Omar bin. (2002). Mizan al-Dharari pada Terjemah dan Menerangkan Kitab Tijan al-Darari bi Syarh Risalah al-Bajuri. Patani: Dar al-Tiba‘ah al-Islamiyyah.

Azra, Azyumardi. (1995). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung: Penerbit Mizan, edisi ke-2.

BHEI [Bahagian Hal Ehwal Islam]. (1991). “Syeikh Daud Abdullah al-Fatani: Pengenalan Ringkas”. Kertas kerja yang disampaikan dalam Nadwah Ilmiyah Tokoh Ulama’ Peringkat Kebangsaan (Syeikh Daud Abdullah al-Fatani), kali ke-4, anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Akademic Islam, Universiti Malaya, di Kuala Lumpur, pada 17-19 Desember, ms.x-xi.

Bruinessen, Martin Van. (1995). Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarikat. Bandung: Penerbit Mizan, edisi ke-2.

Daudy, Ahmad. (1983). Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin ar-Raniri. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.

DBP [Dewan Bahasa dan Pustaka]. (1994). Kamus Dewan, Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Engku Wok Zin, Engku Hassan. (2010). “Penggunaan al-Qiyas dalam Kitab Umm al-Barahin”. Dapatan Kajian Tidak Diterbitkan. Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.

Faqih Jalaluddin al-Asyi, Syeikh Muhammad Zain. (1756). Bidayah al-Hidayah. Misr: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.

Haji Abdullah, Abdul Rahman. (1989). Gerakan Islah di Perlis: Sejarah dan Pemikiran. Kuala Lumpur: Penerbit Pena.

Haji Abdullah, Abdul Rahman. (1990). Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembanganya Hingga Abad ke-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haji Awang, Faisol. (2011). “Penggunaan Hukum Akal dan Mantik dalam Perbahasan Akidah Tauhid: Kajian Kitab Al-Durr al-Thamin oleh Shaikh Daud al-Fatani”. Dapatan Kajian Tidak Diterbitkan. Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.

Haji Yahaya, Mahayudin. (1994). Naskhah Jawi: Sejarah dan Teks, Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haji Yahaya, Mahayudin. (1998). Islam di Alam Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haji Yahaya, Mahayudin. (2000). Karya Klasik Melayu-Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hanafi, A. (1974). Teologi Islam (Ilmu Kalam). Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Haron Ibrahim, Abdulfatah. (2003). ‘Aqidah Ahli Sunnah wal Jama’ah dan Kebatinan. Selangor: Pustaka Ilmi.

Ibn Khaldun [‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun]. (1996). Muqaddimah Ibn Khaldun. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.

Jantan, Haji Osman bin. (1986). Pedoman Ilmu Tauhid. Singapura: Pustaka Nasional, Pte. Ltd., edisi ke-3.

Jasah, Syahrin bin. (2011). Sifat Dua Puluh: Asas untuk Mengenal Allah. Selangor: Pustaka Ilmi.

Jusoh, Razi. (2000). “Sifat Dua Puluh: Satu Sorotan Sejarah” dalam Ahmad Bazli Shafi [ed]. Forum ISTAC: Al-Hikmah Menjaja Akal-Budi Ummat, Bil.1, Thn.6. Kuala Lumpur: t.p. [tanpa penerbit], ms.39-42.

Muhammad Badawi al-Sumbawi, Syeikh Muhammad Zainuddin bin. (t.th). Siraj al-Huda pada Menyatakan Akidah Ahl al-Taqwa. Singapura: Sulayman Mar‘i.

Nik Muhammad Syukri Nik Wan, Masakaree Ardae @. (2008). “Pengaruh dan Kesan Penulisan Al-Imam al-Sanusi terhadap Ilmu Tauhid di Selatan Thailand”. Dapatan Kajian Tidak Diterbitkan. Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.

Omar Ahmad, Abdul Aziz. (2001). Asas ‘Aqidah Islam. Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Rosder, Mudasir. (1989). Asas Tauhid Pertumbuhan dan Huraiannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Russell, Jones. (1974). Nur’d-din ar-Raniri: Bustanu’s-Salatin, Bab ІV Fasal І. Kuala Lumpur: Penerbit Art.

Shaghir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1976a). “Hamzah Fansuri dan Muridnya, Shamsuddin as-Sumaterani” dalam Mohammad Daud Mohammad [ed]. Tokoh-tokoh Sastera Melayu Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms.54-62.

Shaghir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1976b). “Syaikh Abdurrauf bin Ali al-Fansuri” dalam Mohammad Daud Mohammad [ed]. Tokoh-tokoh Sastera Melayu Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms.63-71.

Shaghir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1990). Fari-datul Fara-id Syeikh Ahmad al-Fathani. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

Shaghir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1991). Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, Jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

Shaghir Abdullah, Haji Wan Mohd. (1992). Al‘allamah Syeikh Ahmad al-Fatani: Ahli Fikir Islam dan Dunia Melayu, Guru kepada Hampir Semua Ulama dan Tokoh Asia Tenggara Abad ke-19 — 20, Jil.1. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

Sutopo, Agus. (2014). “Penulisan Sifat Dua Puluh: Tumpuan terhadap Kitab Jawi di Jawa Timur”. Dapatan Kajian (dalam proses) Tidak Diterbitkan. Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah.

TP [Tanpa Pengarang]. (1994). “Mengenai Tauhid” dalam Mahayudin Haji Yahaya [ed]. Naskhah Jawi: Sejarah dan Teks, Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms.99-100.

TP [Tanpa Pengarang]. (t.th.). ‘Umdah al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufarridin. Pulau Pinang: Perpustakaan Hamzah Sendut I, Universiti Sains Malaysia, Microfilm 2912.

Unang, Husain bin. (1994). Qamus al-T’ullab Arabi-Malayuwi. Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.

Yunus, Mahmud. (1973). Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjamah/Pentafsiran Al-Qur’an.