Memperkasakan Pembangunan Insan Melalui Amalan Infaq

Shuhairimi Abdullah

Abstract


RESUME: Dalam kerangka agama Islam, orientasi material yang bersifat tunggal tidak dianggap sebagai kemuncak kepada kejayaan seseorang individu. Sebaliknya, apa yang menjadi keutamaan tanggungjawab kepada individu Muslim iaitu dapat memberi manfaat atau sumbangan untuk memperkasakan agama dan pembangunan insan amnya. Berasaskan kepada penjelasan tersebut, ia memberi satu gambaran umum kepada setiap individu Muslim yang berfungsi sebagai pemegang amanah supaya memikul tanggungjawab tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh syara untuk memperkasakan pembangunan insan melalui budaya infaq yang berorientasikan kepada perkara kebajikan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat peranan yang boleh disumbangkan oleh individu Muslim melalui budaya infaq untuk dimanfaatkan, khususnya dalam pembangunan insan. Artikel ini cenderung kepada kajian kepustakaan menurut perspektif Islam dan perbincangan para sarjana berkaitan topik yang dikaji. Secara amnya didapati bahawa elemen infaq seperti yang diutarakan oleh Islam merupakan sebahagian daripada mekanisme terbaik yang boleh menyumbang kepada pembangunan insan yang holistik sifatnya. Amalan infaq yang dihayati tersebut merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial yang perlu ditunaikan oleh setiap individu Muslim berdasarkan kepada kemampuan, kepakaran, dan ketaqwaan yang dimiliki oleh setiap individu Muslim.

KATA KUNCI: Islam, pembangunan insan, kerajaan Malaysia, infaq, masyarakat bertamadun, kesejahteraan, individu Muslim, dan tanggungjawab sosial.

ABSTRACT: This paper entitled “Empowering Human Development through the Practice of Donation”. Within the context of Islam, material orientation with a sole characteristic is not considered as the peak of an individual’s success. On the contrary, the priority of a Moslem individual’s responsibility is generally his/her ability to contribute and aid towards the empowerment of religion and the development of human. Based upon this explanation, there is a general picture for every Moslem to function as a trustee to bear the responsibility as required by the sharia to empower human development through the culture of donation which is oriented to matters of welfare. This article intends to pursue the attributable roles of a Moslem individual through the culture of donation, especially for the benefit of human development. This article is inclined towards a literature review according to the Islamic perspective and through the discussions of scholars related to the topic being researched. In general, it has been found that the element of donation as addressed in Islam is part of the best mechanism that is capable to contribute to the development of human who is characterize as holistic. The practice of donation that is internalize seems to be part of social responsibility that need to be fulfilled by every Moslem based on his/her ability, expertise, and piety.

KEY WORD: Islam, human development, Malaysia government, donation, civilized society, prosperity, Moslem individual, and social responsibility.

About the Author: Shuhairimi Abdullah ialah Pensyarah di Pusat Teknologi Komunikasi dan Pembangunan Insan UMP (Universiti Malaysia Perlis), Blok B, Kompleks Pusat Pengajian, Jalan Kangar Arau, 02600, Arau, Perlis, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, penulis boleh dihubungi dengan alamat e-mail: shuhairimi@unimap.edu.my

How to cite this article? Abdullah, Shuhairimi. (2013). “Memperkasakan Pembangunan Insan Melalui Amalan Infaq” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.6, No.2 [November], pp.169-182. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 1979-0112.

Chronicle of article: Accepted (September 3, 2013); Revised (October 6, 2013); and Published (November 20, 2013).


Full Text:

PDF

References


Ahmad, Mushtaq. (1995). Business Ethics in Islam. Islamabad: International Institute of Islamic Thought.

al-Bukhari, Abu `Abd Allah Muhammad Isma`il bin Ibrahim. (1981). Sahih al-Bukhari. Istanbul: Cagri Yayinlari.

al-Maududi, Abu al-`Ala. (1962). Islam: Way of Life. Lahore: Islamic Reasearch Academy, Terjemahan dan Suntingan Khurshid Ahmad.

al-Qutb, Sayyid. (1996). Fi Zilali al-Quran. Bayrut: Dar al-Syuruq.

al-Shu'Aibi, 'Ali. (2003). “Pendekatan Ketamadunan dalam Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Warisan Intelektual Umat Islam”. Kertas kerja dibentangkan dalam World Conferences of Islamic Scholar: Islam in the Era Globalisation, di Hotel Marriot, Putra Jaya, Malaysia.

al-Tahawi, Ibrahim. (1974). Al-Iqtisad al-Islami Madhhaban wa Nizaman, Jil.1. Kaherah: Majma` al-Buhuth al-Islami.

al-Zuhaily, Wahbah. (1991). Tafsir al-Munir fi al-`Aqidah wa al-Syari`ah wa al-Minhaj, Jil. 1 dan 2. Beirut: Dar Fikr Mu`asir.

Badawi, Abdullah Ahmad. (2006). “Kenyataan PM Malaysia” dalam majalah MASA. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Embong, Abdul Rahman. (2002). “Faktor Ideologi, Politik, dan Budaya dalam Penutupan Minda Melayu Islam”. Kerta kerja dibentang dalam Persidangan Isu dan Proses Pembukaan Minda Melayu Islam, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, pada 29-31 Januari.

Fadhil, Siddiq. (1992). “Masyarakat Serba Maju Abad 21: Beberapa Cabaran Intelektual dan Budaya”. Kertas kerja dibentangkan dalam Konvensyen Editor Dewan Bahasa dan Pustaka, di Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia.

http://www.maralondon.com/masterclub@uk/index.html [dilayari di Arau, Perlis, Malaysia: 27 Jun 2012].

http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp.html [dilayari di Arau, Perlis, Malaysia: 27 Jun 2012].

Hussein, Ismail, Wan Hashim Wan Teh & Ghazali Shafie. (2001). Tamadun Melayu Menyongsang Abad Kedua Puluh Satu. Selangor: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia), edisi kedua.

Ibn Kathir, `Imad al-Din Abi Fada’ Ismail ibn `Umar. (1980). Tafsir Ibn Kathir. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Taymiyah, Ahmad Ibn `Abd al-Halim. (1985). Kitab al-Siyasah al-Syar`iyyah fi Islah al-Ra`i wa al-Ra`iyah. Damascus: Maktabah Dar al-Bayan.

Muhammad Basmih, Abdullah. (2000). Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada Pengertian Al-Qur’an. Kuala Lumpur: Darul Fikr.

Nazeer, Mian Muhammad. (1981). The Islamic Economic System: A Few Highlight. Islamabad: Pakistan Institute of Development Economics.

Sabiq, Sayyid. (1988). Aqidah Islamiah. Kota Bharu: Pustaka Aman Press, Terjemahan.

Sardar, Ziauddin. (1988). The Future of Muslim Civilization. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.

Uthman, Muhammad. (1992). “Pembersihan dan Perkembangan Diri serta Pengukuhan Rohani Menurut Kacamata Islam”. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Pembudayaan Ilmu dan Pengukuhan Rohani Menjelang Abad Baru, di Kajang, Selangor, Malaysia.
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.