Aplikasi Nilai-nilai Murni Berlandaskan Tema Luqman al-Hakim di dalam Al-Qur’an sebagai Asas Pendidikan

Arifin Mamat, Adnan Abd Rashid

Abstract


RESUME: Al-Qur’an merupakan sumber penting bagi umat Islam dalam memperkasa mutu pendidikan. Justeru, dalam mendidik manusia, beberapa strategi telah ditunjuk-ajarkan oleh Allah SWT (Subhanahu Wa-Ta’ala). Diantaranya cerita-cerita yang direkodkan untuk diteladani serta memberi pengajaran yang amat bermanfaat kepada manusia. Di antara paparan cerita penting yang telah direkodkan oleh Allah SWT dalam kandungan Al-Qur’an ialah mengenai seorang pendidik agung yang bernama Luqman al-Hakim. Artikel ini menganalisa nilai-nilai murni yang ditekankan oleh Luqman al-Hakim dalam pendidikan terhadap anaknya, sebagaimana tercatat didalam surah Luqman ayat 13 hingga 19. Beberapa nilai murni yang berbentuk universal, yang telah ditegaskan oleh Luqman al-Hakim didalam mendidik anaknya, dapat menggariskan satu panduan pendidikan yang signifikan kepada masyarakat Islam masa kini. Diantaranya adalah teras keimanan yang tidak mensyirikkan Allah SWT dan menghormati ibu-bapa yang berada di kedudukan yang kedua selepas kepercayaan kepada Allah. Begitu juga penerapan sifat taqwa dan waspada terhadap Allah, mendirikan sholat, serta seterusnya membuat makruf dan mencegah kemungkaran. Corak pendidikan yang diaplikasikan itu adalah munasabah dan tetap unggul sehingga ke hari ini. Oleh itu, asas-asas nilai yang direkodkan didalam Al-Qur’an surah Luqman wajar dijadikan panduan oleh para pendidik dan ibu-bapa, juga oleh pihak-pihak yang berkaitan.

KATA KUNCI: Pendidikan karakter, nilai-nilai murni, pendidikan dalam Islam, Al-Qur’an dan surah Luqman, serta amalan taqwa dan akhlak mulia.

ABSTRACT: This article entitled “Applications of Noble Values Based on Themes of Luqman al-Hakim in the Al-Qur'an as the Basic of Education”. The Al-Qur'an is an important source of empowerment for Muslims in educational quality. Thus, in educating people, several strategies have been lessoned by Allah SWT (Subhanahu Wa-Ta’ala). Among the stories are recorded to emulate and give a useful lesson to the people. Between display important story that has been recorded by God in the content of Al-Qur'an is the great educator named Luqman al-Hakim. This article analyzes the values emphasized by Luqman al-Hakim in the education of his children, as stated in surah Luqman verse 13 to 19. Some values are universal, which has been emphasized by Luqman al-Hakim in educating his children, can outline a significant educational guide to the Muslim community today. Among them is a core belief in the only One God Almighty and without associating Him with others, and respect the parents who are in the second position after the trust in God. Similarly, application of piety and beware of Allah, establish prayer, and thus make what is right and forbidding evil. Type of education that applied is reasonably and fixed superior to this day. Thus, the fundamentals of the value recorded in the Al-Qur'an surah Luqman must be used as guidance by educators and parents, as well as by all parties concerned with education.

KEY WORD: Character education, noble values, education in Islam, Al-Quran and surah Luqman, and the practice of piety and good character.

About the Authors: Dr. Arifin Mamat ialah Penolong Professor di Institut Pendidikan UIAM (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia) Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur, Malaysia; dan Dr. Adnan Abd Rashid ialah Professor Madya di Institut Pendidikan UIAM. Bagi urusan sebarang akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat emel: drarifinmamat@gmail.com

How to cite this article? Mamat, Arifin & Adnan Abd Rashid. (2013). “Aplikasi Nilai-nilai Murni Berlandaskan Tema Luqman al-Hakim di dalam Al-Qur’an sebagai Asas Pendidikan” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.6, No.2 [November], pp.135-142. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 1979-0112.

Chronicle of article: Accepted (September 23, 2013); Revised (October 25, 2013); and Published (November 20, 2013).


Full Text:

PDF

References


al-Mubarakpuri, Shaykh Safiur-Rahman. (2000). Tafsir Ibn Kathir: Abridged. Riyadh: Darussalam.

al-Na‘miy, ‘Abdullah al-Amin. (1994). Kaedah dan Teknik Pengajaran Menurut Ibn Khaldun dan Al-Qabisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Terjemahan.

al-Razi, Muhammad al-Razi Fakhr al-Din Ibn al-‘Allamah Diya’ al-Din ‘Umar. (1995). Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Sabuni, Muhammad ‘Ali. (1981). Safwat al-Tafasir. Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim.

al-Zuhaili, Wahbah. (1991). Al-Tafsir al-Munir fi al ‘Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj. Lubnan: Dar al-Fikr al-Mu‘asir.

Aroff, Abdul Rahman & Zakaria Kasa. (1999). Falsafah dan Konsep Pendidikan. Shah Alam: Fajar Bakti.

DBP [Dewan Bahasa dan Pustaka]. (2002). Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamid, Rosnaini et al. (2005). “Amalan-amalan Terbaik dalam Pendidikan Menurut Luqman al-Hakim” dalam Prosiding Seminar Pendidikan JPPG 2005. Penang: Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru dan USM [Universiti Sains Malaysia], ms.464-471.

Hawwa, Sa‘id. (1989). Al-Asas fi al-Tafsir. Kaherah: Dar al-Salam.

JP [Jabatan Pendidikan]. (1998). Kajian Keberkesanan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Penyerapan Nilai-nilai Murni dalam KBSM. Kuala Lumpur: Penerbit UIAM [Universiti Islam Antarabangsa Malaysia].

Mohd Nordin, Wan Mohd Zahid. (1988). “Kearah Pelaksanaan Nilai-nilai Murni dalam KBSM: Falsafah Pendidikan Negara” dalam Prosiding Seminar Nilai-nilai Murni Merentas Kurikulum dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Bangi, Selangor: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia] dan Kementerian Pendidikan Malaysia, ms.1-16.

Muhammad Basmih, Abdullah. (2000). Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada Pengertian Al-Qur’an. Kuala Lumpur: Darul Fikr.

Semait, Syed Ahmad. (1991). Wasiat Luqman al-Hakim kepada Puteranya. Singapura: Pustaka Nasional.

Suhid, Asmawati. (2005). “Kerelevanan Pendidikan Nilai dan Agama dalam Pembentukan Masyarakat Madani” dalam Jurnal Pendidikan Islam, 11(2), ms.76-77.
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.