Mek Mulong: Antara Persembahan dan Ritual Perubatan di Malaysia

Mohamad Luthfi Abdul Rahman

Abstract


ABSTRAK: Makalah ini merupakan kajian tentang sebuah warisan persembahan rakyat, iaitu Mek Mulong yang bertapak di negeri Kedah, Malaysia. Kajian ini didasarkan kepada pemerhatian dan kajian khusus terhadap persembahan Mek Mulong yang diadakan di Kampung Baru, Wang Tepus, Jitra, Kedah. Objektif kajian ini adalah untuk mendokumetasikan sepenuhnya warisan persembahan rakyat yang masih wujud di kalangan masyarakat pedalaman dan juga masih aktif dipersembahkan sehingga ke hari ini. Namun, dalam konteks yang lebih mendalam, kajian ini tidak tertumpu sekadar mendeskripsikan sahaja corak persembahan Mek Mulong tetapi ingin melihat perkaitan persembahan ini dengan upacara ritual yang turut termuat di dalam Mek Mulong. Perkara ini disebabkan pengkajian dan penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya menumpukan kepada persembahan secara dasar tanpa menelusuri aspek ritual tersebut secara mendalam. Makalah ini memperlihatkan bagaimanakah ritual itu diadakan, fungsinya, pengaruh, dan juga perkaitan ritual tersebut dengan komponen persembahan Mek Mulong peringkat awal. Secara tidak langsung, ia akan menentukan, sama ada ritual tersebut hanya sampingan ataupun pelengkap kepada persembahan rakyat ini secara keseluruhannya. Kajian ini relevan dalam situasi pada hari ini kerana ia membincangkan suatu bentuk kesenian dan warisan unik yang dimiliki oleh masyarakat Melayu di Malaysia.

Kata-kata kunci: Mek Mulong, persembahan rakyat, ritual, dokumentasi, kesenian, dan warisan unik masyarakat Melayu.

About the Author: Mohamad Luthfi Abdul Rahman, Ph.D. ialah Pensyarah di Bahagian Kesusasteraan, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM (Universiti Sains Malaysia), Pulau Pinang, Malaysia. Bagi keperluan akademik, alamat emel beliau adalah: luthfi@usm.my

How to cite this article? Rahman, Mohamad Luthfi Abdul. (2011). “Mek Mulong: Antara Persembahan dan Ritual Perubatan di Malaysia” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.4, No.1 [Mei], pp.93-110. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 1979-0112.

Chronicle of article: Accepted (March 15, 2011); Revised (April 22, 2011); and Published (May 20, 2011).


Full Text:

PDF

References


Amran Kasimin. (2006). Unsur-unsur Menurun dalam Persembahan Teater Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Barnouw, Erick & Catherine E. Kirkland. (1992). “Entertainment” dalam Richard Bauman [ed]. Folklore, Cultural Performance, and Popular Entertainments. New York: Oxford University Press.

Bauman, Richard. (1986). Story, Performance, and Event. New York: Cambridge University Press.

Bronner, Simon J. [ed]. (2008). The Meaning of Folklore: The Analytical Essays of Alan Dundes. USA: Utah State University Press.

Dundes, Alan. (1965). The Study of Folklore. Berkeley: University of California Press.

Dundes, Alan. (1980). Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press.

Dundes, Alan. (1996). Folklore Matters. Knoxville: The University of Tennesee Press.

Hanapi Dollah. (2007). “Mantera: Sebuah Kompleks Budaya” dalam Rogayah A. Hamid & Mariyam Salim [eds]. Pandangan Semesta Melayu Mantera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Daud. (2007). “Tradisi Lisan: Ilmu Perbomohan” dalam Rogayah A. Hamid & Wardawati Md. Sheriff [eds]. Tradisi Lisan: Manifestasi Cendikiawan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ledge, Maria [ed]. (1972). Standard Dictionary of Folklore: Mythology and Legend. San Francisco: Harper & Row Publishers.

Mohamed Ghouse Nasarudin. (2000). Teater Tradisional Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Ghazali Abdullah [ed]. (1995). Teater Tradisonal Melayu: Buku Satu. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia.

Mohd Taib Osman. (1982). Manual for Collecting Oral Tradition with Special Reference to South East Asia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Taib Osman. (1989). Malay Folk Beliefs. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rappaport, Roy A. (1992). “Ritual” dalam Richard Bauman [ed]. Folklore, Cultural Performance, and Popular Entertainments. New York: Oxford University Press.

Skeat, Walter William. (1984). Malay Magic: An Introduction to the Folklore and Popular Religion of the Malay Peninsular. New York: Oxford University Press.

Umi Abdullah [ed]. (2003). Siri Mengenal Budaya: Mek Mulong. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia.

Zainal Alam Kadir. (2002). “Keeping ‘Mek Mulong’ Alive” dalam akhbar New Strait Times. Kuala Lumpur: 16 Februari.

Temubual atau Wawancara:

Ahmad bin Shahadan (ketua kumpulan Mek Mulong), pada 23 Julai 2008 dan 5 April 2010, di Jitra, Kedah, Malaysia.

Saad Taib (penggiat Mek Mulong), pada 10 April 2010, di Jitra, Kedah, Malaysia.
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.