Satu Tinjauan terhadap Isu-isu dalam Proses Kebenaran Merancang Kawalan Pembangunan: Kajian Kes pada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah

Harifah Mohd Noor, Jurry Foo @ Jurry bt F. Michael

Abstract


ABSTRAK: Kawalan pembangunan adalah salah satu aspek penting di dalam sistem perancangan kerana fungsinya sebagai mengawal pembangunan dan mengimplementasikan polisi-polisi perancangan daripada peringkat nasional ke peringkat tempatan. Ianya juga melibatkan pertimbangan dan keputusan didalam kawalan pembangunan di peringkat tempatan yang melibatkan organisasi, prosedur dan perlaksanaan. Kertas kerja ini mahukan mendedah dan menganalisis sistem kawalan pembangunan yang diamalkan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu khususnya dan di Sabah amnya. Jabatan Perancangan Bandar DBKK, yang juga bertindak sebagai Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan yang dibentuk dibawah Ordinan Kerajaan Tempatan 1961, adalah menyediakan kesemua skim-skim perancangan bagi kawasan dibawah pentadbiran masing-masing dan memproses setiap permohonan pembangunan. Untuk mengenalpasti asas permasalahan yang timbul memerlukan satu pendekatan yang menyeluruh kerana ianya melibatkan pelbagai aspek. Perundangan dan sistem sedia ada cuba dipatuhi namun terdapat beberapa tekanan yang mengganggu perlaksanaannya. Oleh itu yang boleh mengurangkan kepada masalah ini adalah gabungan terhadap perundangan yang komprehensif dan perlaksanaan yang mantap.

Kata-kata kunci: proses merancang, kawalan pembangunan, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, dan perlaksanaan yang mantap.

About the Authors: Harifah Mohd Noor, M.Sc. dan Jurry Foo @ Jurry bt F. Michael ialah Pensyarah pada Program Geografi, Sekolah Sains Sosial UMS (Universiti Malaysia Sabah). Mereka boleh dihubungi dengan alamat e-mail: harifah@ums.edu.my dan jurryfoo@gmail.com

How to cite this article? Noor, Harifah Mohd & Jurry Foo @ Jurry bt F. Michael. (2009). “Satu Tinjauan terhadap Isu-isu dalam Proses Kebenaran Merancang Kawalan Pembangunan: Kajian Kes pada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.2, No.2 [November], pp.281-296. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UNIPA Surabaya, and UMS Kota Kinabalu, Malaysia, ISSN 1979-0112.

Chronicle of article: Accepted (September 9, 2009); Revised (October 14, 2009); and Published (November 20, 2009).


Full Text:

PDF

References


Aaron Liew. (2002). “Housing and Property Development in Sabah: Procedures and Problem”. Kertas Kerja dibentangkan dalam Land Matters Relating to Housing and Property Development, IDS Seminar 1996 in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Abdullah Mahmood. (1992). “Proses-proses Kelulusan Pembangunan: Masalah dan Penyelesaian” dalam Journal PBP, 1992/1993. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Alan Jones. (1989). “Development Control Workshop: Recent and Emerge Trend” dalam The Planner: Journal of the Royal Town Planning Institute, Vol.75, N0.2.

Branch, B.J. (1983). Comprehensive Planning: General Theory and Principle. California: Palisades.

Bruton, Michael & David Nicholson. (1987). Local PlanningiIn Practice. London: Anchor Brendon Ltd.

Camhis, M. (1979). Planning Theory and Philosophy. London: Tavistock Publications.

Chadwick, G. (1978). A System View of Planning: Towards a Theory of the Urban and Regional Planning Process. London: Pergamon Press.

Dani Salleh. (2002). Pengurusan Bandar Metropolitan: Isu, Cabaran dan Peluang. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Enakmen Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 2002

Faludi, A. (1973). Planning Theory. London: Pergamon Press.

Ibrahim Wahab. (1990). Kawalan Pembangunan Berkomputer. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Kevin Lynch, (1975). Site Planning. USA: M.I.T Press, second edition.

Leung Yew Kwong. (1987). Development Land and Development Charge in Singapore. London: Butterworth & Co (Asia) Ltd.

Nazaruddin. (1993). “Kawalan Pembangunan Pinggir Pantai sebagai Langkah Pemeliharaan dan Pengekalan Kawasan Tumpuan Pelancong”. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, Pusat Pengajian PBP.

Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 (No.11).

State of Sabah. (1969). Town and Country Planning Ordinance (Sabah CAP 141). Kota Kinabalu: t.p.

State of Sabah. (1992). Kota Kinabalu Local Plan 1995. Kota Kinabalu: Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah.

Telling, A.E. (1977). Planning Law and Procedure. London: Butterworth & Co (Asia) Ltd.

Underwood, J. (1981). Development Control: A Review of Research and Current Issues. London: Pergamon Press.

Verus, A.S. (2002). “Housing and Property Development in Sabah: Problem in Planning and Implementation of Public Housing”. Kertas Kerja dalam IDS Seminar ’96 di Kota Kinabalu, Universiti Malaysia Sabah, Kertas III.
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.