Kerelevanan dan Prospek Jawatan Ketua Anak Negeri di Sabah: Satu Perspektif Sejarah

Mosli Tarsat

Abstract


ABSTRAK: Makalah ini bertujuan untuk membincangkan sejarah perkembangan, kerelevanan dan prospek Ketua Anak Negeri di Sabah. Berdasarkan kepada sejarah, ianya menunjukkan bahawa institusi Ketua Anak Negeri (KAN) merupakan satu jawatan yang diamalkan di negeri Sabah sejak zaman penjajah lagi, iaitu sejak era pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara British atau British North Borneo Chartered Company (BNBCC), pentadbiran Jepun, kolonial British, sehingga pembentukan negara persekutuan Malaysia. Jika kita melihat sejarah tradisi negeri-negeri di Malaysia, jawatan Ketua Anak Negeri sebagai ketua tempatan masyarakat pribumi hanya wujud di negeri Sabah. Ini adalah satu keunikan dan keistimewaan dalam pentadbiran di Malaysia, khususnya dalam pentadbiran tempatan di Sabah. Sejarah perkembangan pentadbiran di negeri Sabah telah dilihat secara langsung sebagai faktor kepada kewujudan jawatan Ketua Anak Negeri. Kelangsungan ini dapat dilihat semasa pentadbiran BNBCC, yang mana perkhidmatan Ketua Anak Negeri telah diberikan kedudukkan khusus dan perhatian istimewa oleh pemerintah. Walau bagaimanapun, Mahkamah Anak Negeri di Sabah perlu mengadakan pengubahsuaian bagi membolehkan ianya diamalkan bersesuaian dengan peredaran zaman. Tujuannya adalah untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam mengenai sistem perundangan di Malaysia dan penggunaan enakmen-enakmen Mahkamah Anak Negeri. Sehubungan dengan itu, institusi pentadbiran pribumi perlu diteruskan dan dikekalkan dalam menjaga keharmonian masyarakat pribumi dan menjaga sistem adat istiadat dalam kehidupan seharian.

Kata-kata kunci: Ketua Anak Negeri, masyarakat pribumi, negeri Sabah, serta sistem adat istiadat.

About the Author: Mosli Tarsat, M.A. ialah Pensyarah pada Program Sejarah di Sekolah Sains Sosial UMS (Universiti Malaysia Sabah). Untuk tujuan akademik, beliau boleh dihubungi dengan alamat e-mail: mos_79@ums.edu.my

How to cite this article? Tarsat, Mosli. (2009). “Kerelevanan dan Prospek Jawatan Ketua Anak Negeri di Sabah: Satu Perspektif Sejarah” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.2, No.2 [November], pp.227-252. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UNIPA Surabaya, and UMS Kota Kinabalu, Malaysia, ISSN 1979-0112.

Chronicle of article: Accepted (September 3, 2009); Revised (October 6, 2009); and Published (November 20, 2009).


Full Text:

PDF

References


Apter, David E. (1993). Politik Modenisasi. Terjemahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baker, M.H. (1965). Sabah: The First Ten Years as a Colony, 1946-1956. Singapore: University of Singapore.

Che Shaari, Sharija & Ida Shafinaz Mohd. Kamil. (1999). “Mahkamah Anak Negeri di Sabah: Dulu, Kini dan Masa Depan” dalam MANU: Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Bil. 2. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Dahm, Bernhard. (1988). Sejarah Indonesia Abad Kedua Puluh. Terjemahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gullick, J.M. (1965). Indigenous Political Systems of Western Malaya. New York: Humanities Press Inc.

Hennessy, Bernard. (1990). Pendapat Umum. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Eriangga.

Hooker, M.B. (1980). “Native Law in Sabah and Sarawak” dalam Malayan Law Journal, Singapore: Ptd. Ltd.

Hose, Charles & William McDougall. (1912). Pagan Tribes of Borneo. Calicut, India: Project Gutenberg File Converted into HTML pages by Nalanda Digital Library under Etext Conversion Project (ECP), National Institute of Technology.

Hussin, Ahmad Atory. (2002). Kerajaan Tempatan: Teori dan Peranan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

JKM/ PPM 6, 039/ 84, Perjalanan JKK Sabah terbitan pertama 1 Januari 1975.

JKM / PPM 6, 039/ 84, Perjalanan, JKK Sabah, terbitan pertama 1 Januari 1978.

“Kenyataan Abdul Aziz Bari, Pakar Undang-Undang Perlembagaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)” dalam Berita Minggu. Kuala Lumpur: 15 Januari 2006.

King, Victor. (1993). The People of Borneo. United Kingdom: Blackwell Publishers.

Kitingan, Jeffrey & Gabriel William. (1989). “Development of Administration System in Sabah, 1963-1988” dalam Jeffrey Kitingan & Maximus Ongkili [eds]. Sabah 25 Years Later, 1963-1988. Sabah: Institut Kajian Pembangunan Sabah.

Lee, Yong Leng. (1982). Sabah: Satu Kajian Geografi Petempatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Leong, Cecilia. (1982). Sabah: The First 100 Year. Kuala Lumpur: Percetakan NanYang Muda Sdn. Bhd.

Luping, Herman. 1989. The Formation Of Malaysia Revisited. Dalam Jeffrey Kitingan dan Maximus Ongkili (ed.). Sabah: 25 Years Later 1963-1988. Kota Kinabalu: Institute for Development Studies (sabah).

Margaret, Roff. (1974). The Polities of Belonging: Political Change in Sabah and Sarawak. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Marican, Mansoor. 1985. Federalisme:sistem kerajaan Malaysia. Dalam Zurina Majid (ed.). Masyarakat Malaysia Edisi ii: Tinjauan dan perbincangan terhadap beberapa isu dan topik semasa. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Mahkamah Anak Negeri Pejabat Daerah Tambunan. (t.t.). Adat Istiadat Suku Kaum Dusun Kadazan Daerah Tambunan. Sabah: Mahkamah Anak Negeri Pejabat Daerah Tambunan.

Malakun, Clarence Bongkos. (1981). “Political Development in Sabah, 1881-1981” dalam

Anwar Sullivan & Ceclilia Leong [eds]. Commemorative History of Sabah, 1881-1981. Kota

Kinabalu: Sabah State Government.

Marican, Y. Mansoor. (1985). “Federalisme: Sistem Kerajaan Malaysia” dalam Zurina Majid [ed]. Masyarakat Malaysia: Tinjauan dan Perbincangan Terhadap Beberapa Isu dan Topik Semasa. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Muzaffar, Chandra. (1985). “Sistem Kerajaan Malaysia” dalam Zurina Majid [ed]. Masyarakat Malaysia: Tinjaiian dan Perbincangan Terhadap Beberapa Isu dan Topik Semasa. Pulau Pinang: L'niversiti Sains Malaysia.

Phelan, Peter. (2003). The Traditional Legal System of Sabah. Kota Kinabalu: Yayasan Sabah.

Pusat Kemajuan Masyarakat. (1982). Susunan Semula Peraturan dan Perjalanan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan Jawatankuasa Kemasyarakatan dalam Bandar Sabah. Kota Kinabalu, Sabah: Pusat Kemajuan Masyarakat, Jabatan Ketua Menteri.

Rutter, Owen. (1922). British North Borneo. London: Constable & Company Limited.

Sabihah Osman. (1985). Pentadbiran Bumiputera Sabah, 1881-1941. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia dan Yayasan Sabah.

Sadim Hj. Abdul. (1990). Mahkamah Anak Negeri. Kota Kinabalu: Jabatan Penerangan Malaysia.

Sharifah Zaleha Syed Hassan. (1993). Native Court and the Construction of Modern Legal Thinking in Sabah: A Case Study of Native Court and Customary Law of Sabah with Cases and Decisions. Sabah: Jabatan Cetak Kerajaan.

Singh, Ranjit D.S. 1991. Brunei 1837-1983: The problems of Political Survival. Singapore: Oxford University Press.

Singh, Ranjit. (2003). The Making of Sabah, 1865-1941: Dynamic of Indigenous Society. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

The British North Borneo Chartered Company. (1939). Hand Book of the State of North Borneo with a Supplement of Statistical and Other Useful Information. London: The British North Borneo Chartered Company.

Tregonning, K.G. (1958). Under Chartered Company Rule: North Borneo, 1881-1941. Singapore: University of Malaya Press.

Tregonning, K.G. (1960). North Borneo. London: HMSO.

Tregonning, K.G. (1965). A History of Modern Sabah. Singapore: University of Malaya Press.

“Ucapan Datuk Harris Mohd. Salleh, selaku Ketua Menteri, Sempana Persidangan Ketua-ketua Daerah dan Ketua-ketua Anak Negeri” di Kota Kinabalu: Dewan Pembangunan Rakyat, pada 21-23 Disember 1980.

“Ucapan Lajim Hj. Ukin di Majlis Perasmian Persidangan Pegawai-pegawai Daerah Sabah kali ke-12 di Pasific Sutera Hotel” dalam Harian Ekspres. Kuala Lumpur: 20 Disember 2002.

“Ucapan Sempena Majlis Perasmian Persidangan Ketua-ketua Daerah dan Ketua-ketua Anak Negeri Sabah Tahun 2006”. Anjuran Majlis/Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri Sabah di Dewan Mpt Sin On, Tawau, pada 15 Februari 2006.

Wan Maria Othman Lee. (1994a). Pentadbiran Daerah, Jilid II. Sabah, Kota Kinabalu: Jabatan Ketua Menteri.

Wan Maria Othman Lee. (1994b). Pihak Berkuasa Tempatan, Jilid IV. Sabah, Kota Kinabalu: Jabatan Ketua Menteri.

Warren, James. (1981). The Sulu Zone, 1768-1898: The Dynamic of External Trade, Slavery and Ethnicity in the Tranformation of a Southest Asian Maritime State. Singapore: University Press.

Wati, Arena. (1978). Pribumi Sabah: Satu Tinjauan dalam Konteks Kepercayaan, Kultus dan Hukum Adat di Sabah. Kota Kinabalu: Yayasan Sabah.

Whelan, F.G. (1970). A History of Sabah. Singapore: MacMillan and Co. (s) Private Ltd.

Temuramah:

Asri Ali Hussin, seorang Penolong Pendaftar Bahagian Pentadbiran Mahkamah Syariah Kota Kinabalu, di Pejabat USIA pada 28 Februari 2006.

Hj. Amir Hanjah Hj. Arif, sebagai Ketua Anak Negeri, di Mahkamah Anak Negeri Sembulan, pada 18 Januari 2006, jam 10.30.

Hj. Hamid Hassim, sebagai Ketua Kampung, di rumahnya, di Kampung Pantai, Daerah Sipitang, pada 3 April 2006, jam 11.00.

OKK Awang Talib Awang Bagul, sebagai Ketua Daerah Bandaran Kota Kinabalu, di Mahkamah Anak Negeri Sembulan, pada 25 Januari 2006, jam 12.00 tengahari.

Sabaruddin Aris, Pegawai Tadbir di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, tentang “Bidang Kuasa Mahkamah Seksyen”, pada 2 Januari 2007.

Asri Ali Hussin. Pejabat USIA, Kota Kinabalu. Penolong pendaftar bahagian pentadbiran mahkamah Syariah Kota Kinabalu. “ Bidang kuasa dan persaingan Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Anak Negeri.” 28 Februari 2006.

KAN Hj. Amir Hanjah Hj. Arif. Mahkamah anak Negeri Sembulan. Ketua Anak Negeri. “ Sejarah Ketua Anak Negeri di Zaman Jepun dan Penjajahan British.” 18 Januari 2006.

KAN Hj. Yassin Punggut. Daerah Sipitang. Ketua Anak Negeri Sipitang. “Perlantikkan dan sistem gaji Ketua Anak Negeri.” 9 April 2006.

KAN Hj.Ayub Hj.Samit. Kampung Tembiluk, Mengkabong. Ketua Anak Negeri Mengkabong. “ Penglibatan Ketua Anak Negeri di Kampung air Warisan.” 24 Febuari 2007.

KAN Kisal Hj.Abdul Rahman. kampung padang Dua. pulau Banggi. Ketua Anak Negeri Pulau Banggi. “ Peranan dan bidang kuasa Ketua Anak Negeri”. 18 Febuari 2007.

KK Hj. Hamid Hassim. Kampung Pantai. Daerah Sipitang. Ketua Kampung. “Klasifikasi Skim Ketua Anak Negeri di bawah kerajaan negeri Sabah.” 3 April 2006.

KK Tahip Jahip. Kampung Buansa Mengkabong. Ketua Kampung Mengkabong. “ Peranan dan sumbangan Ketua Anak Negeri.” 18 Februari 2007.

Norhayati Hj. Abdul Majid. Timbalan Pengarah Unit Hal Ehwal Anak Negeri Sabah. “Peranan dan bidang kuasa Ketua Anak Negeri”. Januari 2006.

OKK Awang Talib Awang Bagul. Mahkamah Anak Negeri Sembulan. Ketua Daerah Kota Kinabalu.”hal ehwal Ketua Anak Negeri di negeri Sabah selepas merdeka”. 25 January 2006,

OKK William Majimbun,. Mahkamah Anak Negeri Sembulan. Ketua Daerah Kota Kinabalu Sabah, “Sejarah dan penglibatan Ketua Anak Negeri di Mahkamah Anak Negeri.” 16 January 2006

Sabaruddin Aris. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Pegawai Tadbir. “Bidang kuasa Mahkamah Seksyen” 2 Januari 2007

Akhbar:

Berita Mingguan. Kuala Lumpur: 5 November 2006.

Harian Ekpress. Kuala Lumpur: 26 Ogos 2004.

Utusan Malaysia. Kuala Lumpur: 22 November 2006.
SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan is published by Minda Masagi Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0.