Faktor yang Mempengaruhi Penghayatan Akhlak Islam dalam Kalangan Belia di sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia

Rohana Tan, Norhasni Zainal Abidin, Andi Suwirta

Abstract


ABSTRAKSI: Fokus kajian ini turut mengenal pasti tahap pendidikan keagamaan, tahap pertautan ibu bapa, tahap pertautan rakan sebaya, dan tahap penghayatan akhlak Islam dalam kalangan belia universiti. Seterusnya, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti, sama ada terdapat perbezaan daripada segi penghayatan akhlak Islam berdasarkan faktor jantina, aliran pengajian, lokasi asal, status pendapatan keluarga, tahap pendidikan bapa, dan tahap pendidikan ibu. Selain daripada itu, pengaruh pendidikan keagamaan, pertautan ibu bapa, dan pertautan rakan sebaya ke atas penghayatan akhlak Islam turut diambil kira. Responden yang terlibat dalam kajian ini ialah seramai 403 orang belia universiti, yang menuntut di sebuah IPTA (Institusi Pengajian Tinggi Awam) di Malaysia. Kajian telah mengesahkan hasil kajian yang lepas mengenai pembentukan peribadi belia yang dipengaruhi oleh faktor psiko-sosial, iaitu pendidikan keagamaan oleh ibu bapa, pertautan ibu bapa, dan pertautan rakan sebaya. Keputusan kajian juga telah membuktikan bahawa wujudnya hubungan faktor psiko-sosial melibatkan pendidikan keagamaan oleh ibu bapa, pertautan ibu bapa, dan pertautan rakan sebaya dengan penghayatan akhlak Islam dalam kalangan belia universiti.

KATA KUNCI: Akhlak Islam, belia, faktor psiko-sosial, institusi pengajian tinggi awam, pertautan ibu bapa, pertautan rakan sebaya, dan pendidikan keagamaan.

ABSTRACT: Factors Affecting Appreciation of Islamic Morality in Youths in a Public Higher Education Institution in Malaysia”. The focus of this study was to identify the level of religious education, parents' level of engagement, the level of engagement of peers, and the appreciation of Islamic morality among the university’s youth. The study also aims to identify whether there are significant differences in terms of the appreciation of Islamic morality based on gender, courses, the student’s original location, status, family’s income, the educational level of the father and mother. In addition, the influence of religious education, parental engagement, and engagement of peers on an appreciation of Islamic morality is taken into account. Respondents involved in this study consisted of 403 university’s youths, studying in a public institution of higher education in Malaysia. This study has confirmed the results of previous studies on the formation of the youth character influenced by psycho-social factors, such as religious education by parents, parental engagement, and engagement of peers. The study also shows that there is a significant relationship of psycho-social factors involving religious education by parents, parental engagement, and engagement with peers with appreciation of Islamic morality among the youth of the university.

KEY WORD: Islamic morality, youth, psycho-social factors, public institution of higher education, parental engagement, engagement with peers, and religious education.

About the Authors: Rohana Tan dan Assoc. Prof. Dato’ Dr. Norhasni Zainal Abiddin ialah Pelajar Master Sains Pendidikan dan Pensyarah di Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan, Fakulti Pengajian Pendidikan UPM (Universiti Putra Malaysia) di Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Andi Suwirta, M.Hum. ialah Pensyarah Kanan di Jabatan Pendidikan Sejarah UPI (Universiti Pendidikan Indonesia) di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel: nonie@upm.edu.my dan suwirta.sahaja@upi.edu

How to cite this article? Tan, Rohana, Norhasni Zainal Abiddin & Andi Suwirta. (2016). “Faktor yang Mempengaruhi Penghayatan Akhlak Islam dalam Kalangan Belia di sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia” in INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia, Vol.1(1), February, pp.55-66. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, ISSN 2443-1776.

Chronicle of the article: Accepted (November 17, 2015); Revised (December 17, 2015); and Published (February 5, 2016).


Keywords


akhlak Islam; belia; faktor psiko-sosial; institusi pengajian tinggi awam; pertautan ibu bapa; pertautan rakan sebaya; pendidikan keagamaan

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim, T. & I. Zarin. (2009). “Hubungan antara Pegangan Nilai Moral dengan Media Massa: Tinjauan ke atas Remaja Melayu Luar Bandar” dalam SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 27, ms.199-212.

Abdullah al-Hadi, M., Y. Siti Nor & B. Rozumah. (1998). “Budaya dan Sub-Budaya Belia di Malaysia” dalam Azimi Hamzah & Turiman Suandi [eds]. Pengukuhan Sinergi Belia dan Negara. Kuala Lumpur: Aslita Sdn Bhd.

Abdullah, B. (2006). “Membina Tamadun, Menjulang Martabat Negara”. Ucapan Perdana Menteri YAB [Yang Amat Berhormat] Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi semasa membentangkan usul mengenai RMK-9 [Rancangan Malaysia ke-9), 2006-2010 di Dewan Rakyat pada 31 Mac 2006. Tersedia secara online juga di: http://www.ipislam.edu.my/index.php/artikel/read/400/membina-tamadun-menjulang-martabat-negara [diakses di Bandung, Indonesia: 17 Mei 2015].

Abdullah Nashih, U. (1998). Pendidikan Anak-anak Menurut Pandangan Islam, Jilid 1. Kuala Lumpur: JAKIM [Jabatan Kebajikan Islam Malaysia].

Abdullah Nashih, U. (2000). Pendidikan Anak-anak Menurut Pandangan Islam, Jilid 2. Kuala Lumpur: Penerbit JAKIM [Jabatan Kebajikan Islam Malaysia].

Ahmad Munawar, I. (2009). “Pengaruh Akidah terhadap Penghayatan Akhlak Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia”. Tesis Ph.D. Tidak Diterbitkan. Bangi, Selangor: UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Ahmad Munawar, I. & Noranizah, Y. (2012). “Sumbangan Pendidian dalam Memperkasa Tamadun Bangsa: Perspektif Islam” dalam Sosiohumanika, 5(1), ms.107-122.

Ahmad Munawar, I., S. Zakaria & S. Siti Aishah. (2012). “Islam dan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu” dalam Jurnal Hadhari, Edisi Khas, ms.143-154.

Ainsworth, M.D.S. et al. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

al-Ghazali, Imam M. (1988). Ihya’ Ulumuddin. Singapura: Pustaka Nasional, Terjemahan.

Armsden, G.C. & M.T. Greenberg. (1987). “The Inventory of Parent and Peer Attachment: Individual Differences and Their Relationship to Psychological Well-Being in Adolescence” dalam Journal of Youth and Adolescence, 16(5), ms.427-454.

Asmak, H.A. (2006). “Salah Laku Sosial Remaja Masa Kini: Cabaran dan Penyelesaiannya” dalam A.R. Abd Rahim, H. Sufean & T. Jamaludin [eds]. Institusi Keluarga Menghadapi Cabaran Alaf Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Azhar, A. (2006). “Strategi Pembelajaran Kendiri Pendidikan Islam dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah di Sarawak”. Tesis Ph.D. Tidak Diterbitkan. Bangi, Selangor: UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Azizan, B. (1998). “Modenisasi: Implikasi dan Cabaran kepada Belia” dalam H. Azimi & S. Turiman [eds]. Pengukuhan Sinergi Belia dan Negara: Agenda Agen Pembangunan Pewaris Negara. Serdang: UPM [Universiti Putra Malaysia].

Azizi, Y. et al. (2009). Modal Insan: Membentuk Keluarga Berkesan. Skudai: Penerbit UTM [Universiti Teknologi Malaysia].

Azizi, Y. & M. Halimah. (2010). Estim Kendiri Remaja. Skudai: Penerbit UTM [Universiti Teknologi Malaysia].

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New Jersey: Prentice-Hall.

Bandura, A. & R.H. Walters. (1963). Social Learning and Personality Development. USA [United States of America]: Hot, Rinehart and Winston, Inc.

Baumrind, D. (1991). “The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use” dalam The Journal of Early Adolescence, 11(1), pp.56-95.

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss, Volume 1: Attachment. New York: Basic Book.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Che Hasniza, C.N. & Y. Fatimah. (2011). “Corak Komunikasi Keluarga dalam Kalangan Keluarga Melayu di Terengganu” dalam Jurnal Hadhari, 3(2), ms.45-62.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2nd edition.

Cohen, L., L. Manion & K. Marrison. (2007). Research Method in Education. London: Routledge Falmer, 6th edition.

Dearana, M. (2010). “Hubungan Ibadah Solat Fardu dan Penghayatan Akhlak Pelajar: Kajian di Bahagian Miri, Sarawak”. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Bangi, Selangor: UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Farahwahida, M.Y. & S. Norzila. (2011). “Persepsi Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam terhadap Amalan Seks Bebas” dalam Journal of Education Psychology & Counseling, 1, ms.94-114.

Fass, M.E. & J.G. Tubman. (2002). “The Influence of Parental and Peer Attachment on College Students' Academic Achievement” dalam Psychology in the Schools, 39(5), ms.561-573.

Fauziah, I. et al. (2012). “Memperkasakan Pengetahuan Agama dalam Kalangan Remaja Bermasalah Tingkah-Laku: Ke Arah Pembentukan Akhlak Remaja Sejahtera” dalam e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7(1), Isu Khas, ms.84-93.

Fraenkel, J.R. & N.E. Wallen. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw-Hill, 7th edition.

Gary, L.C. (2006). Research Methods in Lifespan Development. Boston: Ally & Bacon.

Gay, L.R. (1996). Educational Research Competencies for Analysis and Application. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 5th edition.

Guilford, J.P. (1956). Fundamental Statistics in Psychology and Education. New York: McGraw-Hill Book Co. Inc., 3rd edition.

Hashim, B. et al. (2008). “Keruntuhan Akhlak dan Gejala Sosial dalam Keluarga: Isu dan Cabaran”. Kertas Kerja dibentang dalam Seminar Kaunseling Keluarga, Johor Bahru, Malaysia, 30 Ogos.

Jamali, S. et al. (2010). Pembinaan Sahsiah Remaja: Proses dan Perkembangan. Bangi: Pusat Perkembangan Pelajar UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Jamiah, H.M. et al. (2004). “Prinsip Pengukuran Religiositi dan Personaliti Religiositi daripada Perspektif Islam”. Kertas Kerja dibentangkan dalam International Seminar on Islamic Though, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 24-27 Disember.

JPM [Jabatan Perdana Menteri] Malaysia. (1983). Al-Qur’an: Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri.

Keniston, K. (1971). Youth and Dissent: The Rise of a New Opposition. New York: Harcourt Brace Jovanorich.

Kerlinger, F.N. (1986). Foundations of Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Khadijah, A. et al. (2012). “Hamil Luar Nikah dalam Kalangan Remaja” dalam e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7(1), Edisi Khas, ms.131-140.

Khaizir, I. et al. (2010). “Analisis Kecenderungan Penyalahgunaan Bahan dan Faktor Keagamaan: Kajian Kes terhadap Belia di sebuah IPTA” dalam Malaysian Journal of Youth Studies, 3, ms.225-236.

Krauss, S.E. et al. (2006). “Exploring Regional Differences in Religiosity among Muslim Youth in Malaysia” dalam Review of Religious Research, 47(3), ms.238-252.

Krejcie, R.V. & D.W. Morgan. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities” dalam Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-616.

Magoon, M.E. & G.M. Ingersoll. (2006). “Parental Modeling, Attachment, and Supervision as Moderators of Adolescent Gambling” dalam Journal of Gambling Studies, 22(1), ms.1-22.

Mahathir, M. (1991). “The Way Forward: Vision 2020”. Working paper presented at the Launching of Malaysian Business Council in Kuala Lumpur.

Mahmood, Z. (2008). Famili Harmoni Memupuk Keluarga bahagia. Shah Alam: Karya Bestari Sdn Bhd.

McMillan, J.H. (2004). Educational Research: Fundamentals for the Consumer. USA [United States of America]: Pearson, 4th edition.

Miller, S.A. (2007). Developmental Research Method. California: Sage Publication, Inc., 3rd edition.

Mohamad Isa, A. (2011). “Pertautan Ibu Bapa dan Rakan Sebaya dalam Kalangan Pelajar Universiti serta Hubungannya dengan Yakin Diri dan Eksplorasi Diri”. Tesis Ph.D. Tidak Diterbitkan. Bangi, Selangor: UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Mohd Fauzi, H. & C.N. Mohd Khairul Naim. (2012). “Tinjauan Kepentingan Pembangunan Modal Insan di Malaysia (Review on the Importance of Human Capital Development in Malaysia)” dalam Jurnal Al-Tamaddun, Bil.7(1), ms.75-89.

Mohd Fuad, M.J. & A.B. Junaidi. (2012). “Pendapat dan Keperluan Generasi Muda di Kawasan Parlimen Muar, Johor” dalam e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7(1), ms.50-63.

Mohd Ismail, M. (2005). Menjadi Belia Cemerlang. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.

Mohd Nasir, O. (2010). Falsafah Akhlak. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Mohd Nasir, O. & A.B. Ibrahim. (2011). Akidah dan Akhlak Islam. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Noor Shakirah, M.A. (2008). Al-Ghazali and His Theory of the Soul: A Comparative Study. Pulau Pinang: Penerbit USM [Universiti Sains Malaysia].

Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual: A Step-by-Step Guide to Data Analysis Using SPSS. Sydney: Ligare Book Printer.

Paterson, J.E., J. Field & J. Pryor. (1994). “Adolescents' Perceptions of Their Attachment Relationships with Their Mothers, Fathers, and Friends” dalam Journal of Youth and Adolescence, 23(5), ms.579-600.

Razaleigh, M. & T. Ahmad Tarmizi. (2010). “Penyelesaian Masalah Belia dari Perspektif Agama” dalam Malaysian Journal of Youth Studies, 3, ms.38-51.

Rozumah, B. (2009). “Utiliti Kerangka Kerja Kontekstual dalam Penganalisisan Pembangunan Manusia” dalam B. Rozumah & A.T. Mansor [eds]. Pembangunan Manusia dalam Konteks. Kuala Lumpur: Inreach Edition.

Rubiah, K.H. (1995). Panduan Membimbing Remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Rabaah, H. et al. (2012). “The Influences of Sociological Factors towards Hedonistic Behavior among Malaysian Youth”. Paper presented at the Graduate Research in Education Seminar GREduc2012, organized and published by Faculty of Educational Studies UPM [Universiti Putra Malaysia], 18 November.

Siti Rohana, S. (2004). “Pengaruh Faktor Ekologi ke atas Kemurungan Remaja”. Tesis Master Tidak Diterbitkan. Serdang, Selangor: UPM [Universiti Putra Malaysia].

Turiman, S. et al. (2008). “Pembangunan Belia ke Arah 2057: Isu dan Cabaran” dalam Jurnal Pembangunan Belia Malaysia, 1, ms.1-13.

Wan Azlinda, W.M. (2010). “Penyelidikan Korelasi” dalam I. Noraini [ed]. Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw Hill (M) Sdn Bhd., ms.215-228.

Wan Liz Ozman, W.O. (2000). Gagasan Alaf Baru: Mencetus Kebangkitan Malaysia Membina Keagungan. Batu Caves: Thinker’s Library Sdn Bhd.

Wan Norina, W.H. et al. (2013). “Pengaruh Media Massa terhadap Penampilan Akhlak Pelajar Islam Potiteknik Malaysia” dalam The Online Journal of Islamic Education, 1, ms.17-27.

Zakaria, S., I. Ahmad Munawar & S. Abdul Fatah. (2012). “Pendidikan Menurut Al-Qur’an dan Sunah serta Peranannya dalam Memperkasa Tamadun Ummah” dalam Jurnal Hadhari, Edisi Khas, ms.7-22.

Zakaria, S., I. Ahmad Munawar & Y. Noranizah. (2012). “Faktor Pembelajaran Sosial dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri” dalam Jurnal Hadhari, Edisi Khas, ms.155-172.

Zamzuri, A.M. (2003). “Tingkah-Laku Delinkuen di Kalangan Mahasiswa Universiti”. Tesis Master Tidak Diterbitkan. Serdang, Selangor: UPM [Universiti Putra Malaysia].