Pendemokrasian Sistem Pendidikan Islam di Malaysia: Satu Tinjauan

Alias Azhar

Abstract


IKHTISAR: Program pembangunan pendidikan bergantung bukan sahaja kepada pembangunan material semata-mata, tetapi memerlukan keprihatinan para pendidik Islam dalam membangunkan kerangka kurikulum dan metodologi pendidikan Islam yang progresif dan berdaya maju. Kertas kerja ini bakal mengupas berkaitan pendemokrasian sistem pendidikan Islam di Malaysia secara umum. Perbincangan meliputi beberapa perkara utama, iaitu: konsep dan falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan Islam negara Malaysia, dan perbincangan khusus pendekatan-pendekatan yang perlu dalam rangka pendemokrasian sistem pendidikan Islam di Malaysia. Pendemokrasian sistem pendidikan adalah suatu budaya ilmu yang pernah dipraktekkan dalam sistem zaman kegemilangan awal Islam. Semakan dan penambahbaikan kurikulum pengajian Islam di Malaysia harus dilakukan bagi merealisasikan hasrat dan matlamat pendidikan Islam yang selari dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Dasar Pembangunan Negara. Pernyataan Falsafah Pendidikan Islam yang menekankan aspek menyampaikan ilmu, kemahiran, dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah perlu direalisasi secara sistematik. Sistem dan bentuk pendidikan Islam harus mampu mengimplementasikan khaira ummah atau sebaik-baik umat dan ummatan wasatan atau umat rujukan bagi insan lain.

KATA KUNCI: Pembangunan pendidikan, falsafah pendidikan Islam, pendemokrasian, dasar pembangunan negara Malaysia, dan khaira ummah.

ABSTRACT: This article entitled “Democratization of the Islamic Education System in Malaysia: An Over Review”. Education development program depends not only on material development alone, but requires a concern to Muslim educators develop curriculum framework and methodology for Islamic education is progressive and viable. This paper will peel related democratization Islamic education system in Malaysia in general. Discussion covers some of the main topics: concept and philosophy of Islamic education, the national Islamic educational philosophy in Malaysia, and specific discussion of approaches to the framework of the democratization of the Islamic education system in Malaysia. Democratization of the education system is a knowledge-based culture system practiced in the golden age of Islam. Review and improvement of the curriculum of Islamic studies in Malaysia have to be done to realize the aspirations and objectives of Islamic education in line with the National Education Policy and the National Development Policy. Statement of Educational Philosophy of Islam which emphasizes the knowledge, skills, and appreciation of Islam based on the Al-Qur'an and Al-Sunnah should be systematically realized. System and form of Islamic education should be able to implement the “khaira ummah or the best of peoples and ummatan wasatan or reference for other people.

KEY WORD: Education development, philosophy of Islamic education, democratization, Malaysian national development policy, and the best of peoples.

About the Author: Dr. Alias Azhar ialah Pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Undang-Undang, Kolej Undang-Undang, Kerajaan, dan Pengajian Antarabangsa UUM (Universiti Utara Malaysia), 06010 Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik dan penyelidikan, penulis boleh dihubungi secara terus melalui talian emel di: az.alias@uum.edu.my

How to cite this article? Azhar, Alias. (2013). “Pendemokrasian Sistem Pendidikan Islam di Malaysia: Satu Tinjauan” in ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, Vol.3(1) Juni, pp.59-72. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung and FKIP UNSUR in Cianjur, West Java, ISSN 2088-1290.

Chronicle of the article: Accepted (April 10, 2013); Revised (May 20, 2013); and Published (June 15, 2013).


Full Text:

PDF

References


Abdul Rahim, Rahimin Affandi. (2000). “Fiqh Malaysia: Satu Tinjauan Sejarah” dalam Paizah Ismail & Ridzwan Ahmad [eds]. Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini. Kuala Lumpur: Penerbitan Akademi Pengajian Islam UM [Universiti Malaya].

Abdul Rauf, Muhammad. (1995). The Muslim Mind: A Study the Intellectual Muslim Life During the Classical Era (1001-700 H). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abu Bakar, Mohammad. (2005). “Dari Pusat ke Pinggiran: Masa Kini dan Masa Depan Pondok di Malaysia” dalam Jurnal Pendidikan Islam, Jld.3, Bil.1 [April]. Kuala Lumpur: ABIM [Angkatan Belia Islam Malaysia].

Ahmad, Hussein. (1993). Pendidikan dan Masyarakat: Antara Dasar, Reformasi, dan Wawasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad, Shofian. (2001). “Masalah Asas Ekonomi dan Penyelesaiannya Menurut Islam” dalam Jurnal Syariah, Jld.9, Bil.1, Kuala Lumpur: APIUM.

Akmansyah, M. (2004). “Madrasah Nizhamiyyah” dalam H. Abuddin Nata [ed]. Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.

Akmar Mazelan, Norsaidatul. (2003). “Inisiatif Teknologi Maklumat di Malaysia” dalam Zol Azlan Hamidin [ed]. Koridor Raya Multimedia @ Perjalanan ke Arah Kecemerlangan di Institusi Pengajian Tinggi. Selangor: UiTM [Universiti Teknologi MARA].

al-Abrasyi, M.A. (1969). Al-Tarbiah al-Islamiah wa Falasifatuha. Kaherah: Isa al-Baby al- Halaba.

al-Buthi, M.S.R. (1961). Tajribah al-Tarbiah al-Islamiah fi Mizan al-Bahs. Damsyik: Al-Maktabah al-Umawiyah.

Ali, Anuwar. (2000). “Cabaran dan Masa Depan Sistem Pendidikan Negara”. Kertas Kerja dalam Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia, Anjuran Arkib Negara dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia.

al-Nadwi, Abu al-Hasan. (1913/1974). Western Civilization, Islam, and Muslim. Lucknow: Academy of Islamic Research and Publications.

Amin Abdullah, Mohd. (1995). Falsafah Kalam di Era Postmodernisme. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

Amin Abdullah, Mohd. (2003). “Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama” dalam Mohd Amin Abdullah [ed]. Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum. Yogyakarta, Indonesia: UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga Press.

Amin Abdullah, Mohd. (2006). Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

Athiyah Abrashi, Muhammad. (1974). Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam. Jakarta, Indonesia: Penerbit Bulan Bintang, Terjemahan H. Bustami A. Ghani & Djohar Bahry.

Atiyah al-Abrasyi, Mohd. (1961). Al-Tarbiah fi al-Islam. Kaherah: Al- Majlis al- A’aala li Ayuuan al-Islamiah.

Azra, Azyumardi. (1999). Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Jakarta, Indonesia: Logos Wacana Ilmu.

Baba, Sidek. (2005). “Pendidikan Islam ke Arah Pendekatan Islam Hadhari secara Global”. Kertas Kerja untuk Kursus Perlaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Baharuddin, Azizan. (1986). Pengenalan Tamadun Islam di Andalus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bello, A. Iysa. (1989). The Medieval Islamic Controversi between Philosophy and Orthodoxy. Leiden: E.J. Brill.

Bustaman Ahmad, Kamaruzzaman. (2002). Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia. Yogyakarta, Indonesia: Galang Press.

Fatah Hasan, Abdul. (2003). Pengenalan Falsafah Pendidikan. Pahang, Malaysia: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Harun, Hairudin. (1992). Daripada Sains Yunani kepada Sains Islam. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Hashim, Omar. (1999). Pengisian Misi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi ke-2.

Hazim Shah, Mohd. (2004). “A Tale of Two Scenarios in Development of Science and Technology in Malaysia” dalam Mohd Hazim Shah & Phua Kai Lit [eds]. Public Policy, Culture, and Impact of Globalisation in Malaysia. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Hisan, Muhammad & Jamal al-Din Nadiah. (1984). Madaris al-Tarbiah fi al-Hadarah al-Islamiah. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Hussein al-Tabataba’i, Sayyid Muhammad. (1984). Al-Qur’an fi al-Islam. Tehran: Markaz ‘Ilam al-Dhikra al-Khamisah li Intisar al-Thawrat al-Islamiah fi Iran.

Hussein Sardar, M. (1991). “Sains dan Islam: Wujudkah suatu Konflik?” dalam Ziauddin Sardar [ed]. Sentuhan Midas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Terjemahan Rosnani Hashim & Abdul Karim Abdul Ghani.

Hussin, Sufean. (1993). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem, dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim, Ismail. (1999). Isu-isu Semasa dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: IKIM [Institusi Kebajikan Islam Malaysia].

Ilyas, Mohammad. (2003), Astronomi Islam dan Perkembangan Sains: Kegemilangan Masa Lalu, Cabaran Masa Depan. Kuala Lumpur: Penerbit UiTM [Universiti Teknologi MARA], Terjemahan Juneta Zawawi & Norlida Jantan.

Imamudin. (2004). “Madrasah Tingkat Tinggi (Universitas Al-Azhar)” dalam H. Abuddin Nata [ed]. Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.

Ishak, Abdullah. (1989). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam. Petaling Jaya, Malaysia: Al- Rahmaniah.

Ishak, Abdullah. (1994). “Pengajian Pondok dan Kesannya terhadap Masyarakat Islam di Malaysia” dalam Abdul Halim el-Muhammady [ed]. Pendidikan Islam: Peranannya dalam Pembangunan Ummah. Kuala lumpur: Penerbit ABIM [Angkatan Belia Islam Malaysia].

Khaldun, Ibnu. (1968). Al- Muqaddimah. Kaherah: Lujnah al-Bayan al-‘Arabi.

KPM [Kementerian Pelajaran Malaysia]. (2005). “Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral” dalam Manual Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Berasaskan Islam Hadhari Tahun 2005. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Langgulung, Hasan. (1991). Asas-asas Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Langgulung, Hasan. (1997). Pengenalan Tamadun Islam dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Madkur, Ibrahim. (1954). Durus fi Tarikh al-Falsafah. Kaherah: Matba’ ah Madkur.

Mahzar, Armahedi. (2004). Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami: Revolusi Integralisme Islam. Bandung, Indonesia: Penerbit Mizan.

Ma’ruf, Naji. (1969). ‘Asalat al-Hadarah al- ‘Arabiah. Baghdad: Matba‘ah al-Tadamun.

Mohamad, Mahathir. (1991). Wawasan 2020. Putrajaya, Malaysia: Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri.

Mohamad, Mahathir. (1994). “Menghidupkan Semula Kegemilangan Tamadun Islam”. Kertas Ucapan dalam Pembukaan Pameran Tamadun Islam Sedunia di Kuala Lumpur, pada 17 Jun.

Mohamad, Mahathir. (2003). “Islam Bukan Penghalang Kemajuan” dalam Hashim Makarudin [ed]. Islam aan Umat Islam: Ucapan Pilihan Mahathir Mohammad (Bekas Perdana Menteri Malaysia). Kuala Lumpur: Utusan Publications, Terjemahan Norlida Jantan & Zaleha Abu Bakar.

Mohd Naim, Ahmad Shukri. (2003). Konsep, Teori, Dimensi, dan Isu Pembangunan. Skudai, Johor: Penerbit UTM [Universiti Teknologi Malaysia].

Muhammad al-Syahrastani, Abu al-Fath. (1968). Al-Milal wa al-Nihal. Kaherah: Muassasat al-Halabi wa Syarkah li al-Nasyr wa al-Tauzi’.

Munawar Rachman, Budhi. (2002). Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman. Jakarta, Indonesia: Penerbit Paramadina.

Nahlawy, A.R. (1967). Usus al-Tarbiah al-Islamiah wa Turuq Tadrisiha. Damsyik: Dar al-Fikr.

Naquib al-Attas, Syed Muhammad. (1980). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ABIM [Angkatan Belia Islam Malaysia].

Nasir Zakaria, Gamal Abdul. (2003). Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Pahang: PTS Publications.

Nasr, Seyyed Hossein. (1988). Knowledge and the Sacred. Lahore: Suhail Academy.

Nasr, Seyyed Hossein. (1994). “Islam dan Sains Moden” dalam Baharudin Ahmad [ed]. Falsafah Sains daripada Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noordin, Sulaiman. (1992). Sains, Falsafah, dan Islam. Bangi, Selangor: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Nor Wan Daud, Wan Mohd. (1991). Penjelasan Budaya Ilmu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Qadir, C.A. (1988). Philosophy and Science in the Islamic World. London and New York: Croom Helm Ltd.

Rahman Abdullah, Abdul. (1989). Islam dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional. Kuala Lumpur: Penerbitan Pena Sdn. Bhd.

Rahman, Fazlur. (1984). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: The University of Chicago Press.

Rofa Ismail, Mat. (1994). Mantik, Matematik, dan Budaya Ilmu: Pendekatan Bersepadu dalam Tradisi Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Salih Samak, Muhamad. (1983). Ilmu Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sami al-Nasyar, Ali. (1962). Nasy’ at al-Fikr al-Falasafi fi al-Islam. Iskandariah: Mansya’ al- Ma’arif.

Sardar, Ziauddin. (1985). “Islamic Science or Science in Islamic Polity: What is the Difference?” dalam Journal of Islamic Science, Vol.1 [January]. Aligarh: The Muslim Association for the Advancement of Science.

Sardar, Ziauddin. (1989). Explorations in Islamic Science. London and New York: Mansell Publishing Limited.

Sardar, Ziauddin. (1991). “Pendekatan Islam dan Barat terhadap Sains dan Teknologi” dalam Ziauddin Sardar [ed]. Sentuhan Midas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Terjemahan Rosnani Hashim & Abdul Karim Abdul Ghani.

Sardar, Ziauddin. (1994). Strategi Dunia Islam Abad ke-21. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Terjemahan.

Shuib, Fadzlullah. (1995). Kecemerlangan Ilmu dalam Sejarah dan Tamadun Islam: Penginstitusian Ilmu di Zaman Abbasiyah, 750- 1258 M. Kuala Lumpur: Pustaka Warisan.

Sulaiman ibn Juljul, Abu Daud. (1955). Tabaqat al-Atibba’ wa al-Hukama. Kaherah: Matba ‘ah al-Ma’had al-‘Ilmi al-Faransi li al-Athar al-Sharqiah.

Supena, Ilyas. (2002). Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam. Yogyakarta, Indonesia: Gama Media.

Suriasumantri, Jujun S. (1990). Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Terjemahan.

Syalabi, Ahmad. (1976). Sejarah Pendidikan Islam. Singapura: Pustaka Nasional.

Syaltut, Mahmud. (1981). Tafsir Al-Qur’an al-Karim. Beirut dan Kaherah: Dar al-Syuruq.

TPP [Tim Penulis Paramadina]. (2004). Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis. Jakarta, Indonesia: Yayasan Wakaf Paramadina.

Uthman el-Muhammady, Muhammad. (2005). “Ilmu, Pendidikan, dan Pembinaan Kekuatan Masyarakat Melayu dalam Menghadapi Globalisasi dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)” dalam Hashim Musa [ed]. Bahasa & Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Wahab Ismail, Abdul. (1989). “Falsafah Sains dan Teknologi Moden Menurut Islam” dalam Shaharir Mohamad Zain [ed]. Pengenalan Tamadun Islam dalam Sains dan Teknologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Daud, Wan Mohd. (1998). Budaya Ilmu: Konsep, Prasyarat, dan Perlaksanaan di Malaysia. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Wan Mohd Nor, Wan Salim. (1990). “Pendidikan Islam di Pusat-pusat Pengajian Tinggi: Masalah dan Penyelesaiannya” dalam Jurnal pendidikan Islam, Jld.3, Bil.2. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Wan Omar, Wan Burhadin. (1983). “Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan (Sehingga 1974)” dalam Nik Abdul Aziz Nik Hasan [ed]. Islam di Kelantan. Kuala Lumpur: Penerbit PSM [Persatuan Sejarah Malaysia].

Whitehead, Alfred N. (1952). The Aims of Education. New York: Mentor Book.

Wiener, Philip P. (1973). “Dictionary of the History of Ideas” dalam S.H. Nasr [ed]. Islamic Conceptions of Intellectual Life, Vol. II. New York: Charles Scribner’s Sons.

Yahya, Mahayuddin. (1986). Ensiklopedia Sejarah Islam, jilid 1. Bangi, Selangor Darul Ehsan: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Yahya, Mahayuddin. (1990). Islam di Sepanyol dan Sicily. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yuwono, Budi. (2005). Ilmuwan Islam Pelopor Sains Moden, Seri 1 dan 2. Jakarta, Indonesia: Pustaka Qalami.

Zahir Zainuddin, Mohd. (2005). “Memperkasakan Pendidikan di Malaysia: Kelangsungan Kecemerlangan” dalam Roziah Omar et al. [eds]. Malaysia: Isu-isu Sosial Semasa. Kuala Lumpur: Unit Penerbitan ISM.

Zaini, Syahminin. (1986). Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam. Jakarta, Indonesia: Kalam Mulia.

Zarrina Sa’ari, Che & Mohd Kamil Abd Majid. (2000). “Epistemologi Islam Menurut Ibn Khaldun” dalam Jurnal Usuluddin, Bil.12 [Disember]. Kuala Lumpur: APIUM.

Zuhdi Abd Majid, Mahmood. (2003). “Pendidikan Islam ke Arah Pembentukan Warga Holistik” dalam Abdul Rahim Abdul Rashid [ed]. Falsafah Budaya dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].

Zuhdi, Mahmood. (1997). Beberapa Pemikiran tentang Ijtihad, Islah, dan Tajdid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.