Menciptakan Daya Magnetisme dalam Pengajaran Bahasa: Penerapan pada Teks Sastera

Naffi Mat

Abstract


IKHTISAR: Mengajar subjek Bahasa Melayu dengan bersumberkan bahan sastera memberi impak kepada sebilangan guru di sekolah. Melalui mengajar, seorang guru mengekspresikan keperibadiannya. Salah satu cara untuk merealisasikan integriti guru ialah dengan mempunyai ilmu dalam bidang sastera. Justeru, dalam konteks pedagogi, di samping ilmu pengetahuan, guru harus mencipta kredibiliti sebagai guru yang unggul bagi melunaskan pengajaran yang berkesan di bilik darjah. Maka, guru perlu mencipta daya magnetik sebagai satu langkah untuk menarik perhatian terhadap guru. Oleh itu, guru perlu memiliki “aura” supaya pelajar tertarik dan sanggup memberi tumpuan terhadap pengajaran yang sebenar. Bakat, perwatakan, penampilan, ilmu, keprofesionalan, kejatidirian, dan kebolehan mengurus merupakan indikator yang mampu menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru berlandaskan teks sastera agar pengajaran bahasa lebih kukuh. Akhir sekali, daya magnetis yang mempunyai elemen kreatif dan inovatif, komunikatif, dan gerak badan perlu dipupuk dari semasa ke semasa.

KATA KUNCI: Bahasa Melayu, pengajaran bahasa, teks sastera, daya magnetik, para pelajar, dan profesionalisme guru.

ABSTRACT: Teaching the Malay language by using the literary materials still give some impact on the number of teachers in schools. By teaching, a teacher actualizes his/her character. One of how to realize the integrity of the teacher is to have knowledge in the literature. Thus, in the context of pedagogy, in addition to knowledge, the teacher should create credibility as a great teacher for effective teaching honor in the classroom. Therefore, teachers need to create a magnetic force as a way to draw attention to the teacher. Accordingly, teachers should have the “aura” so that students are interested and willing to focus on actual teaching. Talent, character, appearance, knowledge, professionalism, identity, and ability to manage self-powerness can be an indicator that can attract students to create teaching based on literary texts and yet that language teaching can be more effective. Finally, magnetic force that has creative and innovative elements, communicative, and body gesture should be developed from time to time.

KEY WORD: Malay language, teaching language, literature text, magnetic force, students, and teacher professionalism.

Dr. Naffi Mat ialah Pensyarah Kanan di Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI (Universiti Pendidikan Sultan Idris), 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia. Bagi urusan sebarang akademik, beliau boleh dihubungi dengan alamat emel: napiemat@gmail.com

How to cite this article? Mat, Naffi. (2012). “Menciptakan Daya Magnetisme dalam Pengajaran Bahasa: Penerapan pada Teks Sastera” in ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, Vol.2(1) Juni, pp.155-168. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung and FKIP UNSUR in Cianjur, West Java, ISSN 2088-1290.

Chronicle of the article: Accepted (April 21, 2012); Revised (May 27, 2012); and Published (June 15, 2012).


Full Text:

PDF

References


Ambarjaya, Beni S. (2008). Kasut Kelopak Jantung. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia & Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmani, Jamal Ma’mur. (2009). Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif. Jogjakarta, Indonesia: DIVA Press.

Egan, Kieran. (2009). Pengajaran yang Imaginatif. Jakarta, Indonesia: PT Indeks.

Hakim, Andri. (2010). Hypnosis in Teaching. Jakarta, Indonesia: Visimedia.

Hashim, Rodzli. (2010). “Memperkasakan Pengajaran dan Pembelajaran” dalam Azizul Rahman Abdul Rahman & Mohamad Saleeh Rahmat [eds]. Strategi Pengajaran Guru Cemerlang. Kuala Lumpur, Malaysia: Majlis Guru Cemerlang Malaysia dan Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Mat, Naffi. (2006). Teknik Mengajar KOMSAS. Kuala Lumpur, Malaysia: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Sardiman, A.M. (2003). Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.

Silberman, Mel. (2009). Pembelajaran Aktif. Kuala Lumpur, Malaysia: Institut Terjemahan Negara Malaysia.